Zostań wolontariuszem

Szukamy osób, które chciałyby zostać wolontariuszami i udzielać wsparcia edukacyjnego dzieciom pracowników opieki zdrowotnej. W szczególności uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli, ale też wszystkich, którzy chcą dzielić się wiedzą i mają opanowany nauczany materiał.

Pomoc polegałaby na udzielaniu korepetycji online z wybranych przedmiotów szkolnych.

Dziękujemy!

Na początek potrzebujemy kilku podstawowych informacji
Bardzo prosimy o realistyczną ocenę własnych możliwości czasowych. Pomoże nam to dokonać przydziału chętnych do naszych wolontariuszy. jeden przedmiot z jednym uczniem = 1 lekcja = 1 godzina
Te dodatkowe informacje ułatwią skontaktowanie się z uczniami
Powiedz nam teraz coś o swoich umiejętnościach
Na koniec
Twoje dane osobowe są bezpieczne.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że podanie przez Ciebie swoich danych osobowych miało charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość wpisać Cię na listę wolontariuszy programu Klinika Matmy.
Administratorami Twoich danych osobowych są: 1) Fundacja Ivy Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 4/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000471847, NIP 7010390785, 2) Ivy Consultants Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 4 lok. 1, kod pocztowy: 00-590), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000744818, NIP 7010841472, kapitał zakładowy: pięć tysięcy złotych.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się na adresy pocztowe jw., a także drogą e-mail: [email protected] (e-mail wspólny dla obydwu Administratorów).
Twoje dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu koordynowania i wsparcia programu Klinika Matmy, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/-aś poprzez wyraźne działanie (wysłanie formularza z żądaniem umieszczenia na liście wolontariuszy), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcami danych mogą być wybrani kontrahenci Administratorów, w szczególności świadczący na rzecz Administratorów usługi administracyjne (np. operator hostingu) i połączeni z Tobą podopieczni. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, gdy zapewniony jest należyty standard bezpieczeństwa (np. program Tarcza Prywatności zatwierdzony przez Komisję Europejską).
Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom niż wyżej wskazano, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez nas zbiorach przez okres koordynowania i wsparcia programu Klinika Matmy, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez nas wyłącznie w celach archiwalnych, sprawozdawczych oraz statystycznych, a także dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia: żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora, prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.